پایان نامه و پروژه مدیریت

پایان نامه و پروژه های مدیریتی با قیمتی ارزان در حد رایگان

پرسشنامه رشته های مدیریت
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۳  کلمات کلیدی:

ارائه انواع پرسشنامه رشته ها و گرایش های مدیریت و کارآفرینی

پرسشنامه گرایش به کارآفرینی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تقاضا

پرسشنامه رابطه فرهنگ، ساختار و استراتژی با اثربخشی سازمانی

پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه

پرسشنامه بررسی رابطه بین عوامل موثر بر توریسم با کیفیت زندگی ساکنان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سبک رهبری مدیران مدارس

پرسشنامه بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان

پرسشنامه ارزیابی مناسب بودن سطح مدیریت دانش در دانشگاه های

پرسشنامه بررسی رابطه بین گرایش به بازار و نوآوری در شهرکهای صنعتی 

پرسشنامه مدیریت دانش و کارافرینی

پرسشنامه تاثیر فرهنگ، ساختار، کارکنان و تکنولوژی اطلاعات بر خلق دانش و خلاقیت و عملکرد سازمانی

پرسشنامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش

پرسشنامه بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک

پرسشنامه بررسی تطبیقی مدیریت سرمایه فکری در دانشگاهها

پرسشنامه بررسی رضایت شغلی کارکنان (باقری) 

پرسشنامه بررسی مقایسه ای رضایت شغلی و کیفیت زندگی

پرسشنامه رابطه ی هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی

پرسشنامه رابطه رهبری تحول آفرین و رضایت و انگیزش شغلی

پرسشنامه رابطه بین استرس و رضایت شغلی

پرسشنامه اندازه گیری سرمایه اجتماعی

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارافرینی

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد

پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد

پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

پرسشنامه رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش

پرسشنامه مدل معادلات ساختاری برای اندازه گیری یادگیری سازمانی

پرسشنامه رابطة بین یادگیری و عملکرد سازمانی

پرسشنامه بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

پرسشنامه اندازه گیری سطح یادگیری سازمانی

پرسشنامه ارایه الگوی ساختاری سرمایه فکری براساس یادگیری سازمانی در دانشگاه

پرسشنامه یادگیری و اعتماد سازمانی به عنوان حلقه های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی

پرسشنامه ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان صندوقهای بازنشستگی

پرسشنامه رابطه ی بین کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی